Werkwijze en samenwerking

Werkwijze

Binnen de organisatie worden cliënten d.m.v. het 8-fasenmodel geleid naar zorg. De fasen 4 t/m 7 zijn een doorlopend
proces, welke regelmatig worden aangepast.

 • 1 aanmelding en kennismaking
 • 2 intake
 • 3 1e begeleidingsfase/ proefperiode
 • 4 analyse zorgbehoefte
 • 5 zorgplan opstellen
 • 6 uitvoering en eventuele bijstelling zorgplan
 • 7 evaluatie 
 • 8 eventuele doorstroming

  De begeleiding van onze cliënten is individueel maatwerk, vastgelegd in het zorgplan. We onderscheiden acht aandachtsgebieden:
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Praktisch functioneren
  • Lichamelijk functioneren
  • Dagbesteding

Methodiek

De methodiek die ten grondslag ligt aan de benadering van onze cliënten is oplossingsgericht werken aan herstel.
In de dagbesteding is het competentiemodel ook van groot belang om de cliënten zich verder te helpen ontwikkelen.
Naast deze modellen werken wij ook met RET en ervarend leren. 

Doelgroepen

Bij De Questcoach hebben we het volgende cliëntprofiel:

 • leeftijdscategorie jong volwassen-volwassen (afhankelijk van de ontwikkeling van de cliënt),
 • Intentie hebben om zich te ontwikkelen,
 • Bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Momenteel wonen op onze locatie De Biotoop Haren alleen mannelijke cliënten. Op de lokatie De HUB Haren wonen zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben [en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden] zijn cliënten waar sprake is van:
 
•        Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),

•         Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
•         Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
•         Vertonen van veelvuldig suïcidaal gedrag,
•         Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
•         Actuele ernstige (soft)drugs- en/of alcoholverslaving welke behandeling vereist,
•         Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn,
•         Psychoses,
•         Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
•         Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang) [alleen bij wonen],
•         Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
•         Niet in staat zijn medicatiegebruik zelf te beheren.

Financiering

De cliënten bij De Questcoach betalen de zorg die ze ontvangen vanuit ZIN (Zorg in Natura, gemeente
Groningen), of vanuit een PGB. Ook kan De Questcoach in onderaanneming werken voor en
met organisaties. 

 

Middelen

 • Dagbesteding
 • Beschermd wonen met begeleiding in Haren
 • Ambulante woonbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Deze vormen van begeleiding voeren wij met een team van ruim 20 collega's uit op onze lokaties Narvikweg
(Groningen) en De Biotoop en De HUB in Haren.

Partners

We werken samen met diverse andere professionals in het noorden van het land. Of het nu gaat om bemiddeling,
aanvragen van (her)indicaties of financiële begeleiding. In een persoonlijk gesprek geven wij graag adviezen hierover.

 • NBEC (lid sinds 2014)
 • Financiën 
 • PGB-beheer
 • Budgetbeheer
 • Hulp bij schuldsanering
 • Andere zorginstellingen

 Samenwerking

Onze begeleiders werken samen met een veelheid aan andere organisaties. 

 • Zorgverleners
 • GGZ-instellingen
 • Reclassering, politie, justitie
 • Adviseurs
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Huisartsen