Samen Leren Leven

Dat is waar De Questcoach voor staat. Bij De Questcoach begeleiden we (jong) volwassenen met een psychische kwetsbaarheid naar meer zelfstandigheid. Belemmeringen op het levenspad pakken we samen op. Dit doen we door van en met elkaar te leren, ook door samen te leven. Bij onze woongroepen binnen het grotere geheel van een community, bij onze dagbesteding en bij mensen thuis. Soms is er een beetje hulp nodig om je weg in het leven te vinden. Wij begeleiden een stukje bij de reis, stap voor stap, naar de verwezenlijking van iemands doelen, oftewel jouw quest. Een Questcoach is dan ook een medereiziger. We lopen een stukje samen op.

Begeleiding op Maat

Bij De Questcoach bieden we begeleiding aan (jong)volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid. We begrijpen dat iedereen uniek is en dat de uitdagingen waarmee men geconfronteerd wordt ook uniek zijn.

De Questcoach biedt voorzieningen op het gebied van wonen, werken en leren. We zijn bewust een klein bedrijf, dat is prettig. De sfeer is rustig en iedereen kent elkaar. Je bent niet anoniem. Onze ervaren medewerkers voelen zich zeer betrokken bij hun werk. We vinden het belangrijk dat er onderling vertrouwen is. Samen bekijken we wat iemand nodig heeft. De een heeft ondersteuning op alle gebieden nodig, de ander niet.

In onze woongroepen in Haren leren mensen zelfstandiger wonen. Er is altijd iemand voor de ondersteuning beschikbaar; op afroep of in de nabijheid. Elke cliënt heeft individuele begeleiding. Ook kunnen medebewoners en de community een waardevolle steun zijn in de ontwikkeling. Af en toe overleggen bewoners en begeleiders samen over hoe het wonen met elkaar gaat en maken we afspraken hierover. Lees hier verder over Beschermd wonen

We hebben in Groningen een locatie voor dagbesteding waar deskundige begeleiding aanwezig is. Samen met de werkbegeleider wordt er gekeken welk werk past bij jou. Lees hier verder over Dagbesteding

Ook als iemand zelfstandig woont kan het erg fijn zijn om nu en dan te praten over hoe het gaat. Een begeleider komt op afspraak bij een cliënt thuis, bespreekt samen wat er goed of niet goed gaat, wat er beter kan en hoe dat bereikt kan worden. Lees hier verder over Ambulante begeleiding

Waar staat de Questcoach voor

De Questcoach is een kleinschalige onderneming in de zorg, opgezet door Ron van Essen. Ron wilde het zorgaanbod een eigen gezicht geven. De Questcoach staat voor ondernemingszin en betrokkenheid, zorgvuldig werken en maximaal ruimte bieden voor de weg die de cliënt wil volgen. We stimuleren onze cliënten zelfredzaam te worden in wonen en werken. Daarnaast staat zingeving centraal: wat is jouw eigen weg en wat is jouw levensdoel?

Zowel in de dagbesteding als in het wonen bieden we onze cliënten de ruimte. Je kunt je als individu ontplooien. Tegelijk is het belangrijk te leren functioneren in een groep. Dat kunnen medecliënten zijn, begeleiders, medebewoners, maar ook klanten voor de producten die we maken. Kwaliteiten en talenten worden zichtbaar, maar ook de nog te slechten blokkades en beperkingen waarmee moet worden geleerd om te gaan.

Een goede match tussen cliënt en begeleider is erg belangrijk, hier besteden wij veel aandacht aan. Ook daarom wordt intensief contact onderhouden met het eigen sociale netwerk van de cliënt. En we werken nauw samen met diverse zorgprofessionals die zich verbonden voelen met onze werkwijze. Onze kracht ligt in kleinschaligheid, een hecht netwerk en flexibiliteit.

Visie

Ieder mens is authentiek en uniek en heeft het recht om het beste uit zichzelf te halen.

Missie

Om het beste uit jezelf te halen is ondersteuning wenselijk en vaak ook noodzakelijk. Wij begeleiden vanuit een positieve levenshouding en willen een voorbeeldfunctie hierin hebben voor onze cliënten: ‘Practice what you preach’. We blijven professioneel; we zijn meelevend waar het kan, begrenzend als dat nodig is. Binnen onze mogelijkheden stimuleren wij onze cliënten actief te zoeken naar hun levensdoel. Worden wie je bent.

De Questcoach stimuleert de cliënt zich maximaal te ontplooien door het aanbieden van toekomst- en ontwikkelingsgerichte begeleiding en dagbesteding. Onze inzet is gericht op het mobiliseren van (nog niet ontwikkelde) vaardigheden en kwaliteiten van de cliënt. Onderling vertrouwen opbouwen en rust bieden zijn onze uitgangspunten. Samen leven, werken, leren en ervaren is onze gezamenlijke weg.

Voor wie

De Questcoach werkt voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Bij de kennismaking bespreken we samen of wij de juiste begeleiding kunnen geven. We vinden het belangrijk dat je open staat voor begeleiding en dat je wilt groeien en leren. Belangrijk is dat er een indicatie is afgegeven door de gemeente waar je woont voor begeleiding en/of verblijf.
Mocht je deze indicatie niet hebben en denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kunnen wij jou hierbij helpen.

Voor wie kunnen wij niet werken?

Wonen, werken en leren bij De Questcoach is niet voor iedereen geschikt. Als je 24 uur per dag zorg nodig hebt die direct nabij is (24/7 nabijheid) kunnen we je adviseren over mogelijk andere instellingen, die beter passend zijn. Zie ook onze algemene uitsluitingscriteria

Het idee achter onze naam

De Questcoach is een aparte naam met een bijzondere betekenis. Quest betekent zoektocht. Het wordt ook vaak geschreven als queeste. Vergelijk het maar eens met de woorden ‘question’ en ‘kwestie’. De Quest wordt al eeuwenlang beschreven in oude verhalen. Denk maar aan het verhaal van Parsifal of Odysseus en natuurlijk The Lord of the Rings. Als we die oude verhalen vertalen naar het hier en nu, is het een zoektocht naar wat het beste past bij jezelf. Jezelf zijn en worden is het fijnste wat er is, of het nu gaat om dagbesteding, werken, wonen, relaties of iets anders…

De Quest is dan ook een zoektocht naar een volwaardig, volwassen en evenwichtig leven, maar wel een zoektocht met structuur, met plannen en doelen. Het gaat om het overwinnen van angsten, omgaan met jouw beperkingen, het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten! Met andere woorden: het vinden van jouw ‘levensdoel’.

Soms is dat een lastig pad, zeker als je een beperking hebt en dan is steun van buitenaf gewenst. Hier staat het woord Coach dan ook voor: we begeleiden je op de weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Een leven dat bij jou past.

 • Kasper

  Woonbegeleider

 • Robin

  Achterwacht, begeleider dagbesteding

 • Tara

  Zorg coördinator De HUB

 • Floor

  Woonbegeleider

 • Wessel

  Woonbegeleider

 • Geertje

  Begeleidend kok

 • Edwin

  Begeleider dagbesteding en wonen

 • Juri

  Begeleider dagbesteding en wonen

 • Clarien

  Office manager

 • Johanna

  Woonbegeleider

 • Liesbeth

  Woonbegeleider

 • Ron

  Eigenaar, directeur financiën en innovatie

 • Geja

  Directeur zorg en organisatie

 • Irma

  Begeleidend kok

 • Morris

  Begeleidend kok

 • Jac

  Ambulant begeleider

Onze Belofte

Bij De Questcoach beloven we je een zorgzaam, begripvol en ondersteunend pad naar zelfstandigheid. Ons doel is om je te helpen bij het maken van stappen in je leven en om je dichter bij het bereiken van je eigen doelen te brengen – iemand zijn die tevreden is met zijn of haar woonplek en werkzaamheden en met de mensen om zich heen. Wij geloven in de kracht van persoonlijke groei en in het potentieel van ieder individu om te bloeien.

Kwaliteit beschermd wonen De Questcoach 2023

Onze cliënten worden meerdere malen per jaar betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de Questcoach. Dit gebeurt middels vergaderingen waar alle cliënten bij betrokken zijn, zowel voor onze woongroep als ook de dagbestedingsgroep. In 2021 is er een cliëntenraad opgezet en deze functioneert naar tevredenheid. We komen minimaal 1 keer per jaar bijeen of op aanvraag cliënten meerdere malen.

Binnen deze bewonersvergaderingen krijgen cliënten de gelegenheid om opmerkingen en aanvullingen te doen ten aanzien van het huidige kwaliteitsbeleid. De Questcoach verwerkt dit in de protocollen en procedures en past waar nodig het beleid aan.

De woongroep Beschermd Wonen komen 2 keer per jaar bijeen. Dit geldt voor beide locaties.

Elke week komt de zorgcoördinator bij de bewoners en neemt suggesties en ideeën mee voor MT Algemeen overleg die maandelijks plaats vindt.  Ook vindt maandelijks een MT Kwaliteit plaats.

De cliënten van de dagbesteding komen twee keer per jaar bijeen. De gemaakte afspraken zetten we op papier. Zijn er verbeterpunten dan worden deze uitgewerkt en opgelost.

De zorgplannen worden in samenspraak met de cliënt opgemaakt, regelmatig herzien en zo nodig bijgesteld. In de zorgplannen worden naast achtergrondinformatie en diagnostiek de woondoelen, leefgebieden en dagbestedingsdoelen beschreven. Het zorgplan wordt na 2 maanden en vervolgens elk half jaar geëvalueerd (1 maal met de zorgcoördinator en 1 maal met de indicatiesteller) en eventueel bijgesteld. Elk jaar is er een nieuw zorgplan.

De dagbesteding is maatwerk; er wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Doel is te ontdekken wat je leuk vindt, wat bij je past en wat je aankunt; met als uiteindelijk doel een opleiding of stage te volgen.

Eens per 2 weken vindt er een intern teamoverleg plaats; hierin wordt elke deelnemer/cliënt besproken. De begeleiding wordt hierop afgestemd.

In 2023 zijn er 1 klacht binnen gekomen ten aanzien van de verleende zorg. Deze is naar tevredenheid afgehandeld.

In 2023 hebben zich zestien (kleinere) incidenten voorgedaan (MIC-FOBO) die direct zijn opgelost en waar wij weer verbetermaatregelen uit krijgen

De jaarlijkse scholingsbijeenkomsten van NBEC hebben wij bezocht.

Intern hebben wij bijscholing georganiseerd die aansluit bij de behoefte van onze teams/collega’s.

Groningen 30 mei 2024

R.P. van Essen
Dir. de Questcoach
Groningen

Werken bij De Questcoach

Werkwijze

De begeleiding is maatwerk. We werken met persoonlijk begeleiderschap. De cliënt stelt samen met zijn persoonlijk begeleider doelen vast die worden vastgelegd in een begeleidingsplan welke acht belangrijke levensgebieden bevat, waaronder huisvesting, financiën, sociaal functioneren en dagbesteding. De organisatie hanteert de methodieken van oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering, ondersteund door de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) en als nodig wordt er gewerkt met een signaleringsplan.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen en volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid, met de intentie om zich te ontwikkelen en enige mate van zelfstandigheid.

Samenwerking

De Questcoach werkt in onderaanneming voor en met andere organisaties Ook werken we ten behoeve van de cliënt samen met diverse zorgprofessionals, zoals ambulante hulpverleners, GGZ-instellingen, reclassering, politie, justitie, adviseurs, psychiaters, psychologen en huisartsen.

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacature open staan. Een eventuele open sollicitatie kun je met CV mailen naar info@de-questcoach.nl onder vermelding van Open sollicitatie

Ben je klaar om de reis bij De Questcoach te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons om meer te weten te komen en hoe je je kunt aanmelden.