Privacy & AVG

De Questcoach houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt. Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.  De Questcoach is als verwerking verantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

 1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:
  • U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die De Questcoach met u heeft gesloten.
  • Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.
 1. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door De Questcoach worden verwerkt:
  • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
  • BSN-nummer;
  • E Mail Adres en telefoongegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
  • Indicatiegegevens;
  • Hulpverleningsgegevens.

Toegang tot het cliëntdossier

 1. Behalve de directie van De Questcoach heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door De Questcoach wordt samengesteld. Dit zijn
  • Zorgcoördinatoren,
  • Begeleiders,
  • Stagiaires en medewerkers op een werkervaringsplek (afhankelijk van het opleidingsniveau en de aard en omvang van de uitvoerende werkzaamheden, per medewerker te bepalen door de leidinggevende),
  • Officemanager.

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per cliënt bepaalt De Questcoach wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier.

 1. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.
 1. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.
 1. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 1. In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder De Questcoach, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen

 1. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:
  • Bij volwassenen (niet vallend onder de Wgbo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier.
  • De bewaartermijn van fiscale gegevens (omtrent betalingen) is zeven (7) jaar.

Rechten van de cliënt

 1. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

 1. Betrokken instanties en ketenpartners waar De Questcoach gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerking Register’. U mag te allen tijde dit verwerking register bij ons opvragen.
 1. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.
 1. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

 1. In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft De Questcoach een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij De Questcoach, zonder dat dit de bedoeling is geweest.
 1. Deze meldplicht houdt in dat De Questcoach direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn).
 1. Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. Ook deze meldcode kunt u bij ons opvragen.

Contactgegevens

De Questcoach
Narvikweg 9b
9723 TV Groningen

050-2805238 
info@de-questcoach.nl

Functionaris gegevensbescherming De Questcoach
Geja Berends
Narvikweg 9b
9723 TV Groningen

050-2805238 / 06-35312349
geja.berends@de-questcoach.nl

Ben je klaar om de reis bij De Questcoach te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons om meer te weten te komen en hoe je je kunt aanmelden.